Geometria kolies je jedným z najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich riadenie vozidla, opotrebovanie pneumatík, komfort jazdy a má dosah aj na spotrebu paliva. Jej správne nastavenie výrazne ovplyvní jazdné vlastnosti vozidla, ako aj jeho ovládateľnosť. Základnou požiadavkou je, aby sa kolesá pri jazde v zákrute aj v priamom smere odvaľovali ale nešmýkali. Geometria musí byť správne nastavená na všetkých kolesách automobilu a nie iba na riadiacej náprave.

 

Nesprávne nastavenie geometrie kolies má za následok zhoršenie technického stavu vozidla a prejavuje sa nasledovnými príznakmi:

 

Neúmerné alebo zvýšené opotrebovanie pneumatík
Zlé riadiace vlastnosti
Nestabilita riadeného smeru pohybu vozidla
Kmitanie častí riadiaceho ústrojenstva
Zvýšené opotrebovanie jednotlivých častí prevodového a vychyľovacieho ústrojenstva riadenia
Nevracanie kolies do priameho smeru jazdy

 

 

 

 

Protokol z 3D geometrie PRED a PO nastavení podvozku

 

 

 

 

 

Zbiehavosť kolies

Je definovaná ako rozdiel medzi dĺžkou A a B.Celková zbiehavosť je uhol, ktorý zvierajú stredné roviny protiľahlých kolies na jednej náprave. Hodnota zbiehavosti sa udáva pre všetky nápravy na vozidle. Ak je priesečník rovín pred vozidlom, potom ide o zbiehavosť. Naopak, ak je priesečník za vozidlom, jedná sa o rozbiehavosť. Správna zbiehavosť prispieva k stabilite vozidla v priamom smere a eliminuje kmitanie kolies spôsobené vôľami v riadení – axiálne zaťaženie kolesa.

zbiehavost

Odklon kolesa

Odklon kolesa je uhlom odklonu strednej roviny kolesa od zvislice, môže byť pozitívny aj negatívny. Odklon kolesa sa považuje za kladný, ak sa koleso nakláňa vrchom von od stredu vozidla.Odklon kolesa spôsobuje, že sila pôsobiaca na koleso sa rozkladá a vyvoláva trvalé axiálne zaťaženie ložiska kolesa v smere do (od) stredu vozidla a taktiež vyvoláva bočnú vodiacu silu medzi penumatikou a vozovkou, čo spôsobuje smerovú odchýlku. Nastavením odklonu kolesa možno čiastočne upraviť aj nedotáčavosť alebo pretáčavosť vozidla a znížiť sklon ku kmitaniu kolies.

odklon

Príklon otočného čapu riadenia

Príklon čapu riadenia pôsobí spoločne s odklonom kolesa na udržovanie priameho smeru jazdy, znižovanie ovládacej sily a ovplyvňuje – zmenšuje polomer natáčania kolesa. Takisto spôsobuje po prejazde vozidla zákrutou vracanie volantu (kolies) do nulovej polohy – priameho smeru.

priklon

Záklon čapu riadenia

Záklon čapu riadenia je uhol, ktorý zviera os otáčania s priečnou rovinou kolmou na podložku. Pri vozidlách s predným pohonom je záklon blízky nule, pri pohone vozidla zadnou nápravou býva záklon niekoľko stupňov. Za kladný ho považujeme, ak je os otočného čapu sklonená dozadu.

zaklon

Presadenie kolies

Presadením kolies sa rozumie uhol, ktorý zviera spojnica stopníkov kolies na jednej náprave s priamkou kolmou na geometrickú jazdnú osu. Za kladný sa považuje vtedy, keď pravé koleso je presadené dopredu.

 

Krátke video ako má zle nastavená geometria vplyv na opotrebovanie pneumatík