[automotz_vc_timeline timeline_settings=“%5B%7B%22timeline_pos%22%3A%22same%22%2C%22timeline_title%22%3A%22Zalo%C5%BEenie%20firmy%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_type%22%3A%22simplelineicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-wrench%22%2C%22separator_color%22%3A%22rgba(255%2C0%2C0%2C0.01)%22%2C%22separator_bgcolor%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.01)%22%2C%22separator_title%22%3A%221992%22%2C%22tl_content%22%3A%22Rok%20v%20ktorom%20sme%20zalo%C5%BEili%20firmu%20pod%20n%C3%A1zvom%20Autoopravy%20%C4%8Ciernik%2C%20za%20%C3%BA%C4%8Delom%20poskytovania%20oprav%C3%A1rensk%C3%BDch%20slu%C5%BEieb.%20Ako%20ka%C5%BEd%C3%A1%20za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAca%20firma%20sme%20mohli%20dlhodobo%20existova%C5%A5%20iba%20v%C4%8Faka%20kvalitn%C3%A9mu%20servisu%20a%20mno%C5%BEstvu%20spokojn%C3%BDch%20z%C3%A1kazn%C3%ADkov.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22Otvorenie%20predaj%C5%88e%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_title%22%3A%221998%22%2C%22tl_content%22%3A%22Otvorili%20sme%20predaj%C5%88u%20n%C3%A1hradn%C3%BDch%20dielov%20s%20n%C3%A1zvom%20Autodiely%20%C4%8Ciernik.%20T%C3%BDmto%20sme%20chceli%20pon%C3%BAknu%C5%A5%20e%C5%A1te%20v%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%AD%20rozsah%20slu%C5%BEieb%20a%20primeran%C3%A9%20ceny.%20Pre%20vy%C5%A5a%C5%BEenos%C5%A5%20prev%C3%A1dzky%20sme%20boli%20nuten%C3%AD%20predaj%C5%88u%20premiestni%C5%A5%20z%20ul.Hlubock%C3%A9ho%20na%20Ulicu%208.apr%C3%ADla%20v%20Starej%20Turej%2C%20kde%20sa%20nach%C3%A1dzame%20doteraz.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22same%22%2C%22timeline_title%22%3A%22Nov%C3%BD%20autoservis%22%2C%22timeline_subtitle%22%3A%22Spojenie%20obchodu%20a%20autoservisu%20sa%20uk%C3%A1zalo%20ako%20spr%C3%A1vna%20vo%C4%BEba%2C%20tak%20sa%20n%C3%A1m%20podarilo%20%20otvori%C5%A5%20novo%20vybaven%C3%BD%20Autoservis.%20Nach%C3%A1dza%20sa%20iba%20p%C3%A1r%20desiatok%20metrov%20od%20n%C3%A1%C5%A1ho%20doteraj%C5%A1ieho%20miesta%20p%C3%B4sobnosti.%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_title%22%3A%222011%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22Zmena%20na%20Auto%C4%8Ciernik%20s.r.o.%22%2C%22timeline_subtitle%22%3A%22Zmenili%20sme%20firmu%20na%20spolo%C4%8Dnos%C5%A5%20s%20ru%C4%8Den%C3%ADm%20obmedzen%C3%BDm%20s%20n%C3%A1zvom%20Auto%C4%8Ciernik%20s.r.o.Teraz%20V%C3%A1m%2C%20na%C5%A1im%20z%C3%A1kazn%C3%ADkom%2C%20pon%C3%BAkame%20rovnako%20kvalitn%C3%A9%20slu%C5%BEby%20a%20v%C3%BDhody%20pri%20n%C3%A1kupe%20a%20mont%C3%A1%C5%BEi%20v%20nov%C3%BDch%20priestoroch%20s%20novou%20technikou.%20Ver%C3%ADme%2C%20%C5%BEe%20n%C3%A1s%20budete%20aj%20na%C4%8Falej%20nav%C5%A1tevova%C5%A5.%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_title%22%3A%222012%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22same%22%2C%22timeline_title%22%3A%223D%20Geometria%22%2C%22timeline_subtitle%22%3A%22Roz%C5%A1%C3%ADrenie%20servisu%20o%20nov%C3%BA%2C%20ve%C4%BEmi%20presn%C3%BA%2C%203D%20Geometriu.%20Ke%C4%8F%C5%BEe%20nov%C3%A9%20automobily%20na%20cest%C3%A1ch%20prib%C3%BAdaj%C3%BA%20a%20s%20nimi%20aj%20po%C5%BEiadavky%20na%20%C3%BAdr%C5%BEbu%2C%20je%20nutn%C3%A9%20sa%20prisposobi%C5%A5%20ich%20potreb%C3%A1m.%20Preto%20neust%C3%A1le%20roz%C5%A1irujeme%20a%20obnovujeme%20met%C3%B3dy%20aj%20pr%C3%ADstroje%20ktor%C3%A9%20pou%C5%BE%C3%ADvame.%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_title%22%3A%222014%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22Servis%20klimatiz%C3%A1ci%C3%AD%20%22%2C%22timeline_subtitle%22%3A%22Autoservisn%C3%A9%20slu%C5%BEby%20sme%20roz%C5%A1%C3%ADrili%20o%20nov%C3%A9%20zariadenie%20na%20kompletn%C3%BD%20servis%20klimatiz%C3%A1cie%20star%C3%A9ho%20chladiva%20R134a%20ale%20aj%20nov%C3%A9ho%20chladiva%20R1234yf.%20Okrem%20toho%20je%20mo%C5%BEn%C3%A9%20robi%C5%A5%20aj%20najpresnej%C5%A1iu%20tlakov%C3%BA%20vod%C3%ADkov%C3%BA%20sk%C3%BA%C5%A1ku%20tesnosti%20klimatiza%C4%8Dn%C3%A9ho%20syst%C3%A9mu%20a%20oz%C3%B3nov%C3%A9%20%C4%8Distenie%20interi%C3%A9ru.%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_title%22%3A%222016%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22same%22%2C%22timeline_title%22%3A%22Automatick%C3%A9%20prevodovky%22%2C%22timeline_subtitle%22%3A%22Do%20ponuky%20autoservisu%20sme%20pridali%20%C4%8Fal%C5%A1iu%20slu%C5%BEbu%20a%20to%20dynamick%C3%BA%20v%C3%BDmenu%20oleja%20v%20automatick%C3%BDch%20prevodovk%C3%A1ch.%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22none%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_title%22%3A%222017%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%5D“ timeline_style=“2″ animation=“none“]